Novinka

V čele Trestního kolegia Nejvyššího soudu je od 1. září JUDr. František Púry, Ph.D.

1. 9. 2015, Právo

JUDr. František Púry, Ph.D. v letech 1980 až 1984 studoval na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (tehdy Univerzita Jana Evangelisty Purkyně), kterou v roce 1984 úspěšně dokončil. Rok poté mu byl po rigorózním řízení udělen titul „JUDr.“ Po ukončení čekatelské praxe se v roce 1985 stal soudcem z povolání a v soudcovské funkci působil nejdříve na všech stupních vojenské justice, po jejím zániku je od roku 1993 soudcem Nejvyššího soudu. Byl zařazen na trestní kolegium tohoto soudu a specializoval se zejména na hospodářskou a majetkovou kriminalitu. Působí též jako člen velkého senátu a evidenčního senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu, ve kterých se podílí na tvorbě judikatury Nejvyššího soudu v trestních věcech.

Kromě toho se věnuje publikační činnosti, a to jako spoluautor některých knižních publikací z oboru trestního práva hmotného i procesního (např. komentářů k trestnímu zákonu, k trestnímu zákoníku, k trestnímu řádu, k zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob, učebnic trestního práva hmotného i procesního, příručky o trestné činnosti v oblasti podnikání, příručky o postavení poškozeného a náhradě škody v trestním řízení, vzorů podání a rozhodnutí v trestním řízení, apod.). Je autorem nebo spoluautorem řady časopiseckých statí v odborném tisku.

Externě spolupracuje s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Praze a vyučuje předmět „Trestní právo a hospodářská kriminalita“ na soukromé vysoké škole v Praze. Je též lektorem Justiční akademie České republiky v Kroměříži a Justiční akademie Slovenské republiky v Pezinku. Působí rovněž v redakčních radách některých odborných časopisů (např. Trestněprávní revue, Soudní rozhledy, Státní zastupitelství, Soudní inženýrství). Je členem vědecké rady Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně a vědecké rady Centra insolvence a restrukturalizace založeného na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. V roce 2015 úspěšně ukončil studium v doktorském studijním programu na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a byl mu udělen titul „Ph.D.“.

JUDr. František Púry, Ph.D. bydlí v Praze, je ženatý, manželka Lenka Púryová je právničkou a je zaměstnaná na Ministerstvu vnitra.

 

Zdroj: Internetové stránky Nejvyššího soudu

Zpět na seznam novinek oblasti Právo

Přihlášení uživatele